Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper viis hiljuti läbi mitmeid õigusabi-alaseid nõustamisi Eesti eri maakondades. Sessioon teostati eesmärgiga võimaldada õigusabi Tallinnas ja mujal Eesti maakondades inimestele kodulähedasemalt ja kättesaadavamalt ning parandada ka pakutavate teenuste kvaliteeti.

Maakondades toimunud võrdõigusvoliniku nõustamised näitasid selgelt, et kõige rohkem õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis vajavad eakad ja puuetega inimesed. Levinud olid ka mitmese diskrimineerimise tunnustega juhtumid, kui õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis vajati seoses ebavõrdset kohtlemisega puude, vanuse või rahvuse alusel. Valdkonniti vajati kõige rohkem õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis tööga, kaupade ja teenuste kättesaadavusega ning tervishoiu ja toetustega seotud probleemides.

Õigusabi peaks olema lähedal ja kättesaadav kõigile

See, et kõige rohkem pöördus nõustajate poole eakaid ja puuetega inimesi, on omakorda märgiks sellest, et nagu on olemas hulgaliselt võimalusi saada õigusabi Tallinnas, peaks see olema ka kõikjal mujal Eestis. Kõikide teenuste, sh. ka juriidilise abi võimalus oma kodu lähedal on vajalik, eriti nendel inimestele, kes oma puude või vanuse tõttu on vähem liikuvam või kellel on majanduslikult raskem olukord. Kõiki asju ei saa ajada ainult meili teel või pealinna kohale sõites. Neil peaks olema võimalus saada kvaliteetseid teenuseid, sh. õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis kodu lähedalt, seda peab pakkuma kohalikud omavalitsused ja riik.

Napib teadmisi oma õigustest

Samuti selgus nõustamisel ja kohtumistel inimestega, et ka ei teata piisavalt kõiki oma õigusi ega ka mitte kõiki teenuseid, mida kohalik omavalitsus oma inimestele pakub. Vajalik on, et kohalikud omavalitsused leiaksid info levitamiseks ka muid viise peale interneti – mitte kõigil inimestel ei ole internetiühendust, oskusi või aega vajalikku infot kodulehelt otsida. Ka see on põhjuseks, miks inimesed neile vajaminevaid tugiteenuseid – k.a. õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis – iga kord kätte ei saa, leidis Sepper.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.