Pankrot

Pankrotimenetlus on tõhus instrument finantsprobleemide lahendamiseks nii pikaajalistes finantsraskustes oleva kommertsprojekti kui eraisiku jaoks. Pöörduge meie poole ja aitame teil leida lahenduse!

Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus.
Pankroti saab välja kuulutada nii füüsiline kui ka juriidiline isik.
Vastavalt pankrotiseadusele on võlgniku pankroti väljakuulutamise aluseks rahuldamata nõue: vähemalt 12 500 eurot aktsiaseltsi puhul, 2 500 eurot piiratud vastutusega äriühingu puhul, 1 000 eurot muude juriidiliste ja füüsiliste isikute puhul.

Õigusaktid, mis reguleerivad pankrotimenetluse põhiprintsiipe: pankrotiseadus, pankrotistunud juhatajate seadus.

Likvideerimismenetlus on juriidilise isiku likvideerimine omanike või kohtu otsuse alusel.

Õigusaktid, mis reguleerivad likvideerimismenetluse põhiprintsiipe: EV äriseadustik, pankrotiseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste olukordade lahendamisel:
  1.  nõustamine likvideerimis- ja pankrotimenetluse küsimustes;
  2.  võlausaldajate huvide esindamine pankrotimenetluses: andmete kogumine ja analüüs, läbirääkimiste pidamine, vajalike menetlusdokumentide (pankrotihoiatuse, pankrotimenetluse algatamise avalduse jne.) koostamine, esindamine kohtus ja kõigi vajalike toimingute tegemine üldkoosoleku või võlausaldajate komitee raames;
  3.  võlgniku huvide esindamine pankrotimenetluses: andmete kogumine ja analüüs, tõhusa lahenduse otsimine, vajalike menetlusdokumentide koostamine, esindamine kohtus ja kõigis pankrotimenetluse osades;
  4.  likvideerimismenetluse korraldamine.