Tööaeg E-R: 9-17.00
L-P: suletud
+372 56 25 77 13
info@progressor.ee

Tsiviilõigus


Lepinguõigus

Lepinguõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib lepingute sõlmimist, nende nõuetekohast täitmist, lõpetamise korda ja nõuete esitamist lepinguliste kohustuste rikkumise korral.

Õigusaktid, mis reguleerivad lepinguliste suhete põhiprintsiipe: tsiviilseadustiku üldosa seadus, võlaõigusseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine lepinguõiguse küsimustes;
 • eri raskusastmega lepinguprojektide koostamine;
 • lepingute analüüs;
 • rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise kohtualluvuse küsimuste analüüs;
 • kaebuste ja hagiavalduste koostamine lepingulisi suhteid puudutavate nõuete kohta;
 • kliendi huvide esindamine kohtueelses ja kohtulikus menetluses.
Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib õigussuhteid, mis puudutavad abielu sõlmimist ja lahutamist, abikaasade varalisi õigussuhteid, põlvnemise määratlemist, lapsendamist, alaealiste ja täiskasvanud pereliikmete ülalpidamisküsimusi, vanemate õigusi ja kohustusi, eestkostja määramist.

Õigusaktid, mis reguleerivad perekonnaõiguse põhiprintsiipe: perekonnaseadus, lastekaitseseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine perekonnaõiguse küsimustes;
 • abielulepingute projektide koostamine ja kehtivate lepingute analüüs;
 • Klientide huvide esindamine ülalpidamisega (alimendid) seotud juhtumites;
 • Klientide huvide esindamine abielu lahutamise ja abielu ühisvara jagamisega seotud juhtumites;
 • Klientide huvide esindamine juhtumites, mis on seotud lapsega suhtlemise korra kehtestamise ja tema eest ühise hoolitsemise lõpetamisega;
 • Klientide huvide esindamine eestkostja määramisega seotud juhtumites;
 • Klientide huvide esindamine juhtumites, mis on seotud põlvnemise tuvastamise ja perekonnaseisuaktide kannete vaidlustamisega;
 • välismaalasega abiellumiseks vajalike kohtudokumentide vormistamine.
Tööõigus

Tööõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid. Tööõigus reguleerib järgmisi teemasid: töölepingu sõlmimise ja lõpetamise kord, palgasumma, töötingimuste, tööaja ja puhkuse määratlemine, samuti kahju hüvitamine.

Õigusaktid, mis reguleerivad töösuhete põhiprintsiipe: töölepinguseadus, individuaalse töövaidluse lahendamise seadus, võlaõigusseadus. Töövaidluste lahendamine on optimaalse kaitsevariandi leidmine kliendi huvides nii kohtuväliselt kui ka töövaidluskomisjonis ja/või kohtus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine tööõiguse küsimustes;
 • eri raskusastmega töölepingute, samuti muude töösuhteid puudutavate dokumentide koostamine: sisemine töökord, teenistusjuhendid, materiaalse vastutuse lepingud, konkurentsi keelavad lepingud;
 • sõlmitud töölepingute analüüs ja kliendi huvide kaitsmine kõigi esitatud dokumentide alusel, kasutades tööõigusega sätestatud õiguskaitsevahendeid;
 • töötaja või tööandja huvide esindamine konfliktsetes olukordades, mis tulenevad töösuhete läbirääkimistest, tööinspektsioonis või kohtus;
 • töökomisjoni otsuste vaidlustamine.
Pärimisõigus

Pärimisõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib pärandiküsimusi: seadusjärgne pärimine, testamendijärgne pärimine; notariaalne testament, kodune testament; sundosa pärija puhul, kelle suhtes on ülalpidamise kohustus; pärandist keeldumine; pärandi tekkimise kord; pärimise korra vaidlustamine.

Õigusaktid, mis reguleerivad pärimisõiguse põhiprintsiipe: pärimisseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine pärimisõiguse küsimustes;
 • testamendiprojektide koostamine; koostatud testamentide analüüs;
 • Klientide huvide esindamine pärandi tekkimise käigus;
 • Kliendi huvide esindamine kohtuprotsessis pärimise korra vaidlustamisel.
Täitemenetlus

Täitemenetlus reguleerib võlgnike, sissenõudjate ja kohtutäiturite suhteid täitedokumentide (jõustunud kohtumääruste ja -otsuste, töövaidluskomisjonide jm kolmandate asutuste jõustunud otsuste) täitmisel.

Õigusaktid, mis reguleerivad täitemenetluse põhiprintsiipe: täitemenetluse seadustik, kohtutäituri seadus, kohtutäituri tasu seadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine täitemenetlust puudutavates küsimustes;
 • sissenõudjate või võlgnike huvide esindamine täitemenetluses;
 • kohtutäituri otsuste vaidlustamine.
Pankroti- ja likvideerimismenetlus

Pankrott on võlgniku maksejõuetuse väljakuulutamine kohtu korras. Pankroti saab välja kuulutada nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Vastavalt pankrotiseadusele on võlgniku pankroti väljakuulutamise aluseks rahuldamata nõue: vähemalt 12500 eurot aktsiaseltsi puhul, 2500 eurot piiratud vastutusega äriühingu puhul, 1000 eurot muude juriidiliste isikute ja füüsiliste isikute puhul.

Õigusaktid, mis reguleerivad pankrotimenetluse põhiprintsiipe: pankrotiseadus, pankrotistunud juhatajate seadus.

Likvideerimismenetlus on juriidilise isiku likvideerimine omanike või kohtu otsuse alusel. Õigusaktid, mis reguleerivad likvideerimismenetluse põhiprintsiipe: EV Äriseadustik, pankrotiseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine likvideerimis- ja pankrotimenetluse küsimustes;
 • võlausaldajate huvide esindamine pankrotimenetluses: andmete kogumine ja analüüs, läbirääkimiste pidamine, vajalike menetlusdokumentide (pankrotihoiatuse, pankrotimenetluse algatamise avalduse jne.) koostamine, esindamine kohtus ja kõigi vajalike toimingute tegemine üldkoosoleku või võlausaldajate komitee raames;
 • võlgniku huvide esindamine pankrotimenetluses: andmete kogumine ja analüüs, tõhusa lahenduse otsimine, vajalike menetlusdokumentide koostamine, esindamine kohtus ja kõigis pankrotimenetluse protsessiosades;
 • likvideerimismenetluse korraldamine.
Korteriühistute tegevus

Korteriühistu on korteriomanike asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on hoone ja krundi mõtteliste osade haldamine ning korteriühistu liikmete ühishuvide esindamine.

Õigusaktid, mis reguleerivad korteriühistute tegevuse põhiprintsiipe: korteriühistuseadus, mittetulundusühingute seadus, korteriomandiseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine korteriühistute tegevuse, üldkoosolekute korraldamise ja otsuste tegemise küsimustes;
 • abi vaidluste lahendamisel töövõtjatega;
 • ühistu sisedokumentide ja kolmandate isikutega lepingute vormistamine;
 • ühistu huvide esindamine kohtus;
 • võla sissenõudmine kiir- ja hagimenetluses.
Lepinguvälistest suhetest tingitud kahju hüvitamine

Lepinguvälistest suhetest tingitud kahju hüvitamise üldpõhimõtteid reguleerivad võlaõigusseadus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Selliste kahjude hulka võib lugeda alusetu rikastumise, üksikisiku õiguste rikkumise, kuriteo või väärteoga tekitatud kahju.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine kahju hüvitamise küsimustes: hüvitise esitamise aluse määratlemine, hüvitise suurus, kohtuväline ja kohtulik sissenõudmine;
 • Kliendi huvide esindamine kohtueelses ja kohtulikus menetluses seoses kahju hüvitamisega.
Tarbijaõiguste kaitse

Tarbija on isik, kes soetab kauba või teenuse eesmärgil, mis ei ole seotud tema äri- või kutsetegevusega. Kaupleja on isik, kes oma äri- või kutsetegevuse käigus pakub kaupu või teenuseid tarbijale.

Tarbijakaitse üldpõhimõtteid reguleerivad tarbijakaitseseadus ja võlaõigusseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine tarbijakaitse küsimustes, eseme mittevastavus tellimusele, nõude tähtajad ja esitamise kord;
 • pretensiooni koostamine;
 • vastuse koostamine pretensioonile;
 • esindamine tarbijakaebuste komisjonis;
 • tarbijakaebuste komisjoni otsuse vaidlustamine;
 • Kliendi huvide esindamine kohtus.
Äriõigus

Õigusaktid, mis reguleerivad äriõiguse põhiprintsiipe: äriseadustik, mittetulundusühingute seadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • nõustamine ja terviklahenduste pakkumine äriõiguse ja äriregistriga seotud küsimustes;
 • äri- ja mittetulundusühingute, filiaalide asutamine;
 • olemasolevate firmade struktuuri muutmine;
 • omanikevaheliste vaidluste lahendamine;
 • juhatuse koosseisu muutmine;
 • Klientide huvide esindamine kohtuvälises ja kohtulikus menetluses.

Olenevalt kliendi vajadustest ja soovidest võivad meie büroo juristid pakkuda teile järgmist õigusabi:

KIRJUTAGE MEILE