Tööõigus

Tööõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid. Tööõigus reguleerib järgmisi teemasid: töölepingu sõlmimise ja lõpetamise kord, palgasumma, töötingimuste, tööaja ja puhkuse määratlemine, samuti kahju hüvitamine.
Õigusaktid, mis reguleerivad töösuhete põhiprintsiipe: töölepinguseadus, individuaalse töövaidluse lahendamise seadus, võlaõigusseadus.
Töövaidluste lahendamine on optimaalse kaitsevariandi leidmine kliendi huvides nii kohtuväliselt kui ka töövaidluskomisjonis ja/või kohtus.
Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

  1. nõustamine tööõiguse küsimustes;
  2. eri raskusastmega töölepingute, samuti muude töösuhteid puudutavate dokumentide koostamine: sisemine töökord, teenistusjuhendid, materiaalse vastutuse lepingud, konkurentsi keelavad lepingud;
  3. sõlmitud töölepingute analüüs ja kliendi huvide kaitsmine kõigi esitatud dokumentide alusel, kasutades tööõigusega sätestatud õiguskaitsevahendeid;
  4. töötaja või tööandja huvide esindamine konfliktsetes olukordades, mis tulenevad töösuhete läbirääkimistest, tööinspektsioonis või kohtus;
  5. töökomisjoni otsuste vaidlustamine.