Lapse ühise hooldusõiguse lõpetamine

Progressor õigusbürool on laialdased kogemused edukas elatisraha sissenõudmises; abielulahutuse, ühisvara jagamise ja keerukate laste hooldusõiguse küsimustega seotud vaidluste lahendamises.
Meie osalus mitmeaastases sotsiaalprojektis koostöös Lasnamäe linnaosa valitsusega, mille käigus osutasime elanikkonnale õigusabi, aitas meil süstematiseerida suure hulga kaasuseid ja nende lahendusi.
Meie büroo juristid annavad teile nõu ühise hooldusõiguse lõpetamisega seotud küsimustes. Valmistame ette vajalikud menetlusdokumendid ja esindame teie huve kohtus.

Lapse ühine hooldusõigus: mida peavad vanemad teadma oma õigustest ja kohustustest

Lapse sünni hetkest on mõlemal vanemal võrdsed õigused ja kohustused seoses lapse hooldusega, materiaalse heaoluga ning tema elu ja arengut puudutavate võtmeküsimuste lahendamisel.

Õiguste ja kohustuste võrdsus tähendab, et vanemad hoolitsevad lapse eest võrdselt – otsused näiteks lasteaia või õppeasutuse, elukoha või ravimeetodite valiku kohta võetakse vastu koos.

Juhul, kui vanemad ei suuda ühist otsust vastu võtta, on võimalik edastada mõne vaidlusaluse küsimuse kohta vastu võetud otsus ühele vanematest kohtulikult. Seejuures on antud õiguse üleandmisel nõue, et ennekõike on esindatud lapse õigused, mis vanematevahelise vaidluse mitte lahendamisel võivad saada riivatud.

Kõige sagedamini pöörduvad vanemad kohtusse ühise hooldusõiguse lõpetamiseks seoses sellega, et nad ei ela koos ja neil puudub võimalus või soov võtta vastu ühiseid otsuseid.

Lapse ühise hooldusõiguse lõpetamine toimub ühe vanema esitatud avalduse alusel, mille kohus vaatab läbi hagita menetluses.

Taolise avalduse vastuvõtmisel kaasab kohus oma initsiatiivil ja seaduse alusel menetlusse mõlema lapsevanema elukohajärgsed sotsiaaltöötajad ja määrab Eesti Vabariigi advokatuuri liikmete seast lapsele esindaja. Iga protsessis osaleja on kohustatud esitama kohtule arvamuse ühise hooldusõiguse lõpetamise osas, juhindudes hinnangus just lapse huvidest.

Mitte alati pole tegu ühise hooldusõiguse täieliku lõpetamise ja kõikide õiguste andmisega vanemale, kellega laps elab. Kõige levinum on olukord, kus kohus annab vanemale õiguse langetada otsuse just vaidlusalustes küsimustes, mille osas vanemad ei suuda kokku leppida (näiteks saab vanem õiguse otsustada lapse elu- ja asukoha üle).

Rõhutame, et ühise hooldusõiguse realiseerimine või piiramine ei ole otseselt seotud lapse ülalpidamiskohustusega. Vanema ühist hooldusõigust ei tohi piirata vaid selle alusel, et ta ei maksa elatist. Elatise väljanõudmise küsimust võib hagimenetluses vaadelda, kuid seda ei tohi ühendada ühise hooldusõiguse lõpetamise menetlusega.
Vanema õigus lapsega suhelda külgneb hooldusõigusega, kuid pole sellega otseselt seotud. Erinevalt elatisega seotud küsimusest võib kohus lapsega suhtlemiskorra määramise läbi vaadata ühise hooldusõiguse lõpetamise käigus.