Võlgade sissenõudmine

Progressor õigusbürool on laialdased kogemused võlgade sissenõudmisega seotud vaidluste edukas lahendamises.
Meie büroo pakub abi järgmiste olukordade lahendamisel:
 • lepingute analüüsis;
 • nõustamine lepinguõiguse küsimustes;
 • eri raskusastmega lepinguprojektide koostamises;
 • rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise kohtualluvuse küsimuste analüüsis;
 • kaebuste ja hagiavalduste koostamises lepingulisi suhteid puudutavate nõuete kohta;
 • kliendi huvide esindamises kohtueelses ja kohtulikus menetluses.

Ülevaade võlgade sissenõudmise protseduurist

Meie majanduslikult ebastabiilsel ajal põrkame piisavalt tihti kokku olukorraga, kus partnerid ei täida oma lepingulisi kohustusi. Käesoleva ülevaate käigus vaatame üle võlgade sissenõudmise protseduuri laenulepingu alusel.
Laenulepingud võivad olla tähtajalised ja tähtajatud. Tähtajalise lepinguga määratakse lõplik kuupäev, mis ajaks peab laenusumma koos intressiga olema tagasi makstud. Enne märgitud kuupäeva on oma raha tagasi saada üpris keeruline, kui just lepingu tingimustes pole teisiti sätestatud. Tähtajatus dokumendis pole aga laenu tagastamise tähtaega määratud ja raha võib tagasi nõuda iga hetk, kui seda tehakse seadusega sätestatud korras.
Nimelt peab võlaõigusseaduse kohaselt laenuandja teavitama laenusaajat oma soovist laenulepingut üles öelda vähemalt kaks kuud ette ning nimetama täpse kuupäeva rahaliste vahendite tagastamiseks.
Vormilt võib laenuleping olla suuline, kirjalik või notariaalne. Ent tuleb mõista, et vaidluse tekkimisel lasub kogu tõestamise kohustus poolel, mis esitas nõudmise ning võlgnevuse puhul peab just laenuandja tõestama, et leping sõlmiti. Järelikult on suuline lepingu vorm kõige problemaatilisem valik võlasuhete vormistamisel. Seejuures on põlve peal kirjutatud kviitung summa ja poolte andmetega meie kohtuorganite silmis täiesti vastuvõetav kirjalik leping.

Sõltumata lepingu liigist on laenuandja tegevuste skeem juhul, kui laenusaaja vabatahtlikult kohustusi ei täida, täpselt sama:

 1. Kirjaliku nõude saatmine ja tähtaja seadmine kohustuse vabatahtlikuks täitmiseks, milles hoiatatakse, et nõude mitte täitmisel pöördutakse kohtusse ja tehakse märkus kohtumenetluse kulude kohta.
 2. Kohtusse pöördumine maksekäsu kiirmenetlusega.
 3. Alternatiivina kohtusse pöördumine hagimenetluse raames. See annab võimaluse panna laenusaaja/võlgnik kandma kõiki menetluskulusid.

Mida peaks kohtusse pöördumisel teadma:

 1. kohtuprotsess pole kiire (v.a maksekäsu kiirmenetlus),
 2. võla tõestamise kohustus lasub laenuandjal,
 3. kohtuotsus võla sissenõudmise kohta ei tähenda veel raha laekumist – see on vaid täitedokument kohtutäiturile.